Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.vinosardo.sk:
VINO SARDO s.r.o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
IČO: 46 833 625
IČ DPH: SK2023602867

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení
spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:
1. Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom
obchode www.vinosardo.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa,
telefónne číslo). Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako
prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho
súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané
predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je
nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
2. Marketingu a to formou:
2.1 zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na
stránkach internetového obchodu www.vinosardo.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová
adresa).
2.2 účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu
www.vinosardo.sk alebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-
mailová adresa, telefónne číslo). Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu
noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka NEWSLETTER uvedenom na
stránkach www.vinosardo.sk alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred
odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných
údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené
vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o
nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich
informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách
na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia
účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí
bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže
kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je
možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je
zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu.
Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
 spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich
obchodných aktivít,
 nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.
Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo
priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne
informovať aj prevádzkovateľa. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o
ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných

údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
b) účel spracúvania osobných údajov,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov
v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
I. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
II. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov
nepostupuje podľa § 8,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje
na spracúvanie,
e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných
údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu
najmä
I. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci
získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11, oznámi jej aj čas
platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo
vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto
povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
II. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
poskytnuté,
III. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
IV. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
V. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných
údajov,
g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
I). likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
o ochrane osobných údajov alebo iného platného právneho predpisu SR.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom
spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.
Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834
498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 263687/B.
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.
KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť
VINO SARDO s.r.o., Turá Lúka 241, 907 03 Myjava 3, IČO: 46 833 625, DIČ: 2023602867,
IČ DPH: SK2023602867.
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka č. ​26898/R
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 034/653 81 85, písomne na adrese Turá Lúka 241,
907 03 Myjava 3, alebo  e-mailom : ​info@vinosardo.sk
ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie
služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše
oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich
potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
 Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ –
fyzická osoba (živnostník).
 Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete
ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami
v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých
predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a
spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie
tovaru na zvolenú adresu pod.
Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie
účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci
priameho marketingu.
PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Účelom spracúvania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu (kúpa a predaj
tovaru) medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim (prevádzkovateľom).
2. Účelom môžu byť aj marketingové aktivity na ovplyvňovanie dopytu po produktoch predávaných
prevádzkovateľom, vrátane zasielania newslettra, realizácie a vyhodnocovania spotrebiteľských a
propagačných súťaží.
KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 Kuriérske a prepravné spoločnosti
 Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 Účtovná kancelária
 Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom online aplikácie Mailchimp, ktorá ich má uložené na
serveri umiestnenom v USA. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú
úroveň ochrany osobných údajov. Navyše prevádzkovateľ online aplikácie Mailchimp.
 Všetky informácie, ktoré nám poskytujete, ukladáme podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v znení
neskorších predpisov o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše osobné
informácie nebudú zneužité treťou stranou.
DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, kým svoj súhlas
neodvoláte.
 V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie
namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu
alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný
vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

 V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám
ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
FORMA ZVEREJNENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade výhry v súťaži dáva dotknutá osoba samostatný súhlas na zverejnenie osobných údajov na
webovej stránke prevádzkovateľa www.vinosardo.sk v rozsahu: meno, priezvisko a obec na dobu 1
mesiac od zverejnenia. Iné osobné údaje sa nezverejňujú.
VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.
 právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
 právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 právo na prístup k svojím osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní,
 právo na opravu osobných údajov,
 právo na blokovanie nesprávnych údajov (od 25.05.2018 právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov),
 právo na likvidáciu osobných údajov (od 25.05.2018 právo na vymazanie),
 od 25.05.2018 právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
 právo podať návrh na začatie konania,
 právo namietať spracúvanie osobných údajov.
KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej
konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods.1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ
nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na
uplatnenie právneho nároku.
2. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel
priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ
ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
KONTAKT INFORMÁCIE
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 034/6538185 , písomne na adrese Turá Lúka 241,
90703 Myjava, alebo  e-mailom : ​info@vinosardo.sk

Nákupný košík