Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Pri nákupe cez internetový obchod www.vinosardo.sk platia nasledovné všeobecné obchodné
podmienky:
1. Základné údaje:
Predávajúci :​ VINO SARDO s.r.o.
Bukovec 141
906 14 Bukovec
IČO: 46 833 625
DIČ: 2023602867
IČ DPH: SK2023602867
Adresa prevádzky:
Nám. M. R. Štefánika 524/19 (prízemie), 90701 Myjava
Tel. kontakt : 034/653 81 85
Email : ​info@vinosardo.sk
www.vinosardo.sk
https://www.facebook.com/vinosardo.sk
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro., Vložka č. ​26898/R

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 3088125951/0200
IBAN: IBAN SK9402000000003088125951
BIC: SUBASKBX

2. Vymedzenie pojmov:

Kupujúci ­ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku podľa týchto obchodných podmienok (ďalej aj len ako „kupujúci“).
Predávajúci – VINO SARDO s.r.o., so sídlom  Bukovec 141, 90614 Bukovec  (ďalej aj len ako „predávajúci“). Objednávka ­e návrhom kúpnej zmluvy, rozumie ňou odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru alebo e­mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci vôľu kupujúceho zakúpiť bližšie identifikovaný tovar z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru a súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj len ako „objednávka“). Portál – internetová stránka elektronického obchodu ​www.vinosardo.sk​ a jej priame podstránky (ďalej aj len ako „portál“).

3. ÚVODNÉ USTANOVENIA:

3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na portáli.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto
všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpne zmluvy uzavreté na portáli ​www.vinosardo.sk​ na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru ponúkaného na portáli. V prípade, že klient odoslal objednávku na tovar ponúkaný na portáli prostredníctvom e­mailu na adresu predávajúceho, je neoddeliteľnou súčasťou objednávky súhlas kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými
podmienkami​.

3.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred
všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená oznámením o prijatí objednávky na základe objednávky kupujúceho. Údaje prezentovaného tovaru na portáli (najmä dostupnosť, cena, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu, a sú preto iba orientačné. Avšak musí o tom upovedomiť predávajúceho obratom po obdržaní oznámenia o prijatí objednávky, najneskôr do 48 hodín.

3.5. Predávajúci je viazaný dodať tovar za cenu uvedenú v objednávke odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

3.6. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so vzhľadom skutočného tovaru.​ Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže zložením líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode. Rozmery, váha, a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z
údajov výrobcov. V prípade významných ​nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

4.UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY:

4.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme oznámenia o prijatí objednávky. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke potvrdený
záväzným akceptovaním predávajúceho. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky
je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

4.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je e­mailové oznámenie o prijatí objednávky.

4.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je
predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde
má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého
miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4.4. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje všeobecné obchodné podmienky a zároveň dáva
predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov, Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to
písomným oznámením predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu kupujúceho
nebude využívať osobné údaje kupujúceho na komerčné účely ani ich neposkytne tretím stranám.

4.5. Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny. Všetky uvedené
ceny jednotlivého tovaru sú konečné a vrátane DPH.

4.6. Objednávku môže kupujúci predávajúcemu uskutočniť a odoslať aj ako registrovaný užívateľ prostredníctvom vytvoreného konta na portáli ​www.vinosardo.sk​ Registrovať sa môže iba osoba staršia
ako 18 rokov, ktorá uvedie všetky údaje potrebné k vytvoreniu užívateľského konta na portáli, ktoré
zodpovedajú skutočnosti. Akúkoľvek zmenu musí registrovaný užívateľ vždy nahlásiť predávajúcemu
prostredníctvom elektronickej komunikácie na adresu ​info@vinosardo.sk​. Užívateľské konto sa vzťahuje
výhradne k registrovanému užívateľovi a nie je možné, aby ho za účelom objednávok alebo za
akýmkoľvek iným účelom používala iná osoba. Užívateľské prihlasovacie meno a heslo (ďalej aj ako
“prihlasovacie údaje”) sú diskrétne údaje, ktoré sa predávajúci zaväzuje neposkytovať tretím osobám a
predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov, ku ktorému nedošlo jeho zavinením. V
prípade podozrenia zo zneužitia prihlasovacích údajov je registrovaný užívateľ povinný bezodkladne
kontaktovať predávajúceho. Registráciu môže registrovaný užívateľ kedykoľvek zrušiť prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese ​info@vinosardo.sk​ . Predávajúci je oprávnený požadovať od
registrovaného užívateľa za účelom identifikácie registrovaného užívateľa údaje, ktoré registrovaný
užívateľ uviedol pri registrácii konta vrátane prihlasovacích údajov a v prípade, že užívateľ neuvedie
údaje zhodujúce sa z registračnými a prihlasovacími údajmi, je predávajúci oprávnený odoprieť
uskutočnenie požadovanej zmeny či zrušenia užívateľského konta. Predávajúci je taktiež oprávnený
kedykoľvek registráciu užívateľa pozastaviť alebo zrušiť, pokiaľ má podozrenie, že kupujúci porušil tieto
Všeobecné obchodné podmienky alebo ak konanie užívateľa môže viesť k ohrozeniu ostatných
kupujúcich alebo predávajúceho, respektíve k vzniku škodovej udalosti.

5.1  Pokiaľ predávajúci neobdrží oznámenie o zrušení objednávky, prípadne oznámenie o zmene
objednávky včas, považuje sa objednávka za záväznú v podobe, ako ju kupujúci odoslal. V tom prípade
objednávku nebude možné zrušiť a ani zmeniť a objednávateľ je povinný objednanú zásielku prevziať a
zaplatiť za ňu platnú cenu objednávky. Akceptuje sa iba oznámenie o zrušení objednávky alebo
oznámenie o zmene objednávky doručené elektronickou poštou na adresu ​info@vinosardo.sk​ alebo
telefonicky na tel. čísle 034/6538185, pričom uvedená objednávka musí byť dostatočne identifikovateľná,
a to uvedením mena a priezviska kupujúceho, e­mailu a čísla objednávky. Potvrdenie zrušenia
objednávky, prípadne zmeny objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu e­mailom na kupujúcim
uvedenú adresu.

5.2 Predávajúci môže objednávku zrušiť alebo zmeniť, ak nie je možné objednávku uspokojivo vybaviť z
dôvodu nedostupnosti kupujúcim objednaného tovaru zo strany dodávateľa vôbec alebo v požadovanom
množstve. Predávajúci môže objednávku zrušiť aj v prípade, ak kupujúci uviedol o sebe neúplné alebo
nepravdivé údaje v objednávacom formulári. V takomto prípade informuje predávajúci kupujúceho o
zmene alebo zrušení objednávky najneskôr do 12 hodín od prijatia a potvrdenia objednávky. ​Predávajúci
je povinný uviesť dôvod zmeny alebo zrušenia objednávky z jeho strany kupujúcemu.​ Ak kupujúci
nemôže byť informovaný o zmene či zrušení objednávky v dôsledku ním chybne uvedených údajov
alebo z dôvodu nemožnosti zastihnutia kupujúceho na ním uvedenom telefónnom čísle, objednávka sa
považuje za vadnú a predávajúci je oprávnený je bez ďalšieho zrušiť.
6. Práva a povinnosti predávajúceho:
6.1. Predávajúci je povinný:

6.1. Predávajúci je povinný:  

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, 

kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a 

ochranu,  

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, a 

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky 

doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi 

predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). 

6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar 

vrátane nákladov na doručenie tovaru. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO:

7.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na
doručenie tovaru, a
7.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými
stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

8. Dodacie podmienky:

8.1. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho dodaný v
čo najkratšom čase, spravidla do 2-­5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, v prípade
nedostupnosti tovaru, o ktorom predávajúci kupujúceho riadne oboznámi a kupujúci s ním súhlas, aj
neskôr. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke
V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený
jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu
potvrdenie.
8.2. Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných
písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
8.3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v  objednávke a kupujúci je
povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad
svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke a podpísať protokol o doručení a
odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na

5. ZMENA A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY:

mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované
dodanie tovaru na miesto určenia v objednávke. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia
tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim,
resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v
protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
8.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade,
že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť
oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru
je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí
prepravca . Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne
predávajúci po posúdení reklamácie poskytnúť zľavu na tovar alebo prípadne dodať kupujúcemu nový
tovar.

9.VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

9.1. Predávajúci nezodpovedá za škody na predmete kúpy a nekompletnosť obsahu objednávky, ktoré
neboli spôsobené jeho zavinením, ako ani j za oneskorené dodanie spôsobené prepravcom. Predávajúci
nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak objednávateľ uviedol nesprávnu adresu dodania, telefónne číslo
alebo sa v  čase plánovaného dodania predmetu kúpy nezdržiaval na adrese, kam požadoval jeho
dodanie. Predávajúci nezodpovedá za skazenie tovaru, pokiaľ nebol skladovaný v súlade s podmienkami
uvedenými od výrobcu, alebo odporúčaniami predávajúceho.

10. KÚPNA CENA:

10.1. ​ Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu vrátane ceny prepravy a poplatku
za kupujúcim zvolený spôsob platby. Ceny uvedené na portáli v eshope pri jednotlivom tovare sú platné
len pre samotný produkt a neobsahujú dopravné ani žiadne iné náklady, ktoré znáša kupujúci, pokiaľ nie
je výslovne uvedené inak. Pri tvorení objednávky sú však tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet
ceny tovaru a prepravy ).
10.2.​Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa
cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie
tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzke predávajúceho, dobierkou
v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, alebo
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
10.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov,
zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Túto zmenu kúpnej ceny musí
kupujúcemu oznámiť neodkladne. Kupujúci má po oznámení zmeny kúpnej ceny právo na odstúpenie od
zmluvy.
10.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej
zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
11. Platobné podmienky:
11.1.Kupujúci má na výber úhrady ceny za tovar:
­ dobierkou,  poplatok za tento spôsob platby je 1,00 €.
­ ​prevodom/vkladom na účet predávajúceho
­ platobnou kartou online

11.2. Dobierka
Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby. Ako daňový
doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti a faktúra.
11.3. Vklad, prevod na účet – platba vopred
Kupujúci môže kúpnu cenu uhradiť prostredníctvom služby internet banking cez banku, v ktorej má
aktivovaný účet, alebo vložením peňazí na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke banky VÚB, a.s.,
po doručení oznámenia o potvrdení objednávky vo forme e­mailu od predávajúceho, ktorý obsahuje číslo
účtu, cenu objednaného tovaru vrátane poštovného a balného (ak sú účtované), variabilný a konštantný
symbol, dodaciu lehotu.
11.4. Platba online platobnou kartou. Prijímame platobné karty VISA, VISA Elektron, Maestro, Mastercard.

12. Dodacie podmienky:
12.1 ​Doručenie prostredníctvom kuriéra na adresu uvedené v objednávke, poplatok za tento spôsob
doručenia je 4,00 € pri váhe objednávky do 20 kg, doručenie do 2-5 prac. dní,
Pri nákupe ​nad 60 €  je doprava zadarmo.

13. Nadobudnutie vlastníctva
13.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

14. Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy:
14.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo
dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré
znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov
vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už
zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
14.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14  pracovných dní od prevzatia tovaru
podľa  týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. §  7 ods. 1
zákona č. 102/2014 Z.z. ​o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov ​v znení neskorších
predpisov.
14.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť ho predávajúcemu na
adresu prevádzky spoločnosti VINO SARDO, s.r.o.​ Kupujúci je povinný informovať o zámere vrátenia
predmetu kúpy predávajúceho vopred, a to e­mailom na adresu info@vinosardo.sk alebo telefonicky na
čísle ​034/653 81 85​.
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
14.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných
podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu
tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.
Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoužitý tovar spolu s
príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme
poistenej zásielky.
14.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý,
nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti
predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní
objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a
doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim,
prípadne hotovostne v sídle predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Súčasťou
vrátenej sumy nie sú poplatky za prepravu tovaru a spôsob platby.
V prípade nesplnenia podmienok uvedených v článku 14. odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a
predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie
nákladov vzniknutých s poslaním tovaru späť kupujúcemu.
15. Rozpor s kúpnou zmluvou:
Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru
predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny
druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou
kupujúceho s predávajúcim.

16. Reklamácie a záruka:
16.1. Kupujúci má právo podať reklamáciu tovaru, ak obsah, kvalita, cena a úplnosť zásielky
nezodpovedá oznámeniu o prijatí objednávky. Predávajúci prijíma reklamácie každý pracovný deň v
čase od 9,00 do 17,00 a to e­mailom na adresu info@vinosardo.sk alebo štandardnou poštou zaslanou
na adresu sídla predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie na kvalitu a obsah je potrebné zaslať predmet
reklamácie v pôvodnom obale a množstve na adresu sídla predávajúceho.
16.2. V prípade, ak ide o reklamáciu kvality a obsahu predmetu kúpy, reklamačné konanie začne až po
obdržaní reklamovaného tovaru.

16.3. Pokiaľ kupujúci reklamuje potraviny, záručná doba je vymedzená dátumom spotreby uvedeným na
tovare. Pokiaľ tento dátum nie je uvedený, záručná doba je 8 dní odo dňa, kedy mohol byť tovar
kupujúcim prevzatý. Reklamáciu po uplynutí záručnej doby nie je možné uplatniť.
16.4. V prípade, že sa jedná o reklamáciu kvality (skazenia) predmetu kúpy, pričom od dodania
predmetu kúpy kupujúcemu ubehlo viac ako 30 dní, je kupujúci pre účely uznania reklamácie povinný
preukázať vhodnosť uskladnenia predmetu kúpy, ktorý reklamuje. Kupujúci je povinný vybaviť
reklamáciu najneskôr do 30 dní od začatia reklamačného konania a o výsledku reklamačného konania
informovať kupujúceho, a to buď emailom alebo telefonicky. V prípade oprávnenej reklamácie
predávajúci dodá kupujúcemu nový tovar, alebo vráti peniaze vo výške ceny podľa pôvodnej objednávky​.
16.5 .Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, Občianskym
zákonníkom SR a inými platnými právnymi predpismi. ​Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť
tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce z
vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, alebo ktoré sa vyskytli v záručnej
dobe. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho. Za vady
spôsobené prepravcom neručíme.
16.6. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
16.7.Záruka sa nevzťahuje na:
a) nesprávne použitie výrobku,
b) nesprávne skladovanie, alebo
c) vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný
16.8. Postup pri reklamácii je nasledovný:
a) kupujúci predávajúceho o reklamácii informuje vopred telefonicky, e­mailom, či písomne (kontakty sú
uvedené nižšie),
b) kupujúci zašle tovar ako doporučený balík (nie na dobierku) na adresu prevádzky predávajúceho:
Nám. M. R. Štefánika 524/19, 90701 Myjava,
c) kupujúci ako súčasť zásielky uvedie dôvod reklamácie a svoje identifikačné údaje (meno a priezvisko
kupujúceho, adresu, telefonický a emailový kontakt), a
d) kupujúci priloží kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru prostredníctvom kúpy na portáli
predávajúceho
16.9 Kupujúci má právo obrátiť sa na predajcu so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vinosardo.sk), ak nie je spokojný so
spôsobom, ktorým predajca vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predajca porušil jeho práva. Ak predajca odpovie
na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ako “Zákona o ARS”). ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické
osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z., ktorých aktualizovaný zoznam je dostupný na http://www.economy.gov.sk/zoznam-
subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Návrh musí obsahovať povinné náležitosti a Kupujúci ho
podá určeným spôsobom, a to všetko podľa §12 Zákona o ARS.
16.10 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online
na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Táto platforma je využiteľná iba pre
spotrebiteľské spory zo zmlúv uzatvorených na diaľku.
16.11 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len
sporu medzi kupujúcim a predajcom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku, nie je možné ho využiť pri uzatvorení zmluvy v kamennej
pobočke predajcu. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS
môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

17. Záverečné ustanovenia: 

17.1 Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a, ​súhlasí 

i s podmienkami reklamácie. Predajca si vyhradzuje právo všeobecné obchodné podmienky meniť.  

17.2, Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.11.2015 

1.3.Názov a adresa orgánu dozoru a dohľadu: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre 

Trenčiansky kraj, Prievozská 32, P.B.Box 5, 820 07 Bratislava 27 

Akékoľvek používanie obsahu,  alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa. Všetky vína, ak nie je výslovne uvedené inak, obsahujú siričitany. 

Nákup alkoholických nápojov je možný len pre osoby nad 18 rokov

 

Nákupný košík